Privacy Policy

Informasjon om Senergias behandling av personopplysninger som personopplysningsansvarlig knyttet til tiltak for direkte markedsføring og lignende.
Senergia AB (org.nr. 556969-6023) kan som personopplysningsansvarlig behandle en rekke personopplysninger i forbindelse med tiltak for direkte markedsføring og lignende. Det er opp til den personopplysningsansvarlige å informere om behandlingene.

 

 1. Hvilke personopplysninger behandles, for hvilke formål, hva er den rettslige grunnlaget og hvor lenge oppbevares opplysningene?

 

1.1  Direkte markedsføring basert på en interesseavveining
Med formål om å tilby direkte markedsføring av Senergias tjenestetilbud til både eksisterende og potensielle kunder, kan Senergia behandle personopplysninger om kundenes representanter.
​ Det rettslige grunnlaget for denne behandlingen er en interesseavveining for å tilfredsstille Senergias berettigede interesse av å informere og tilby ulike markedsaktiviteter til en utvalgt målgruppe i en begrenset periode og omfang. De opplysningene som kan behandles inkluderer navn, adresse, telefonnummer og e-postadresser til arbeidsplassen, samt eventuelle opplysninger om avdelingstilhørighet og stilling. Informasjon og tilbud kan gis via telefon, brev, e-post, SMS og/eller tilsvarende kommunikasjonskanaler. Hvis det foreligger en avtale mellom den registrertes arbeidsgiver og Senergia, vil behandlingen skje i løpet av avtaleforholdet og i tolv (12) måneder etter at avtaleforholdet har opphørt. Hvis et slikt avtaleforhold ikke eksisterer, vil personopplysningene bli behandlet i seks (6) måneder. Den registrerte har når som helst rett til å motsette seg denne behandlingen.

 

1.2 Direkte markedsføring basert på samtykke
Hvis Senergia ønsker å fortsette å behandle personopplysninger som tilhører representanter for potensielle og tidligere kunder for markedsføringsformål (mer enn 12 måneder etter avslutning av avtaleforholdet), kreves det samtykke fra den registrerte etter seks måneder fra tidspunktet for innsamlingen. Hvis den registrerte har gitt et slikt samtykke, utgjør samtykket det rettslige grunnlaget for en slik behandling. Hvis de registrerte frivillig har gitt sine personopplysninger til et bestemt formål, og i forbindelse med dette har blitt informert om behandlingen, anses den registrerte å ha samtykket til behandlingen. De opplysningene som kan behandles inkluderer navn, adresse, telefonnummer og e-postadresser til arbeidsplassen, samt eventuelle opplysninger om avdelingstilhørighet og stilling. Informasjon og tilbud om markedsaktiviteter kan gis via telefon, brev, e-post, SMS og/eller tilsvarende kommunikasjonskanaler. Behandlingen fortsetter så lenge samtykket ikke er trukket tilbake av den registrerte. Den registrerte har når som helst rett til å motsette seg denne behandlingen, og dermed tilbakekalle sitt samtykke.

 

1.3 Gjennomføring av markedsaktiviteter
Hvis den registrerte er blitt kontaktet for å bli invitert til en markedsføringsaktivitet (arrangement, foredrag, seminar eller lignende) i henhold til beskrivelsene i avsnitt 1.1 eller 1.2 ovenfor, og den registrerte personen aktivt registrerer seg for aktiviteten, vil Senergia behandle personopplysninger i den grad som er nødvendig for å gjennomføre aktiviteten. Dette innebærer at Senergia vil behandle navn og kontaktinformasjon for å kunne sende invitasjon, deltakerliste og materiale før og etter aktiviteten. Hvis det blir servert måltider under aktiviteten, kan opplysninger om spesialkost være nødvendig å behandle. Det rettslige grunnlaget for denne behandlingen er at det er nødvendig for å kunne oppfylle Senergias forpliktelse ved påmeldingen til aktiviteten (avtalen som er inngått mellom deltakeren og Senergia). I tillegg kan Senergia etter at aktiviteten er gjennomført, gjennom Senergias salgs- og markedsavdeling, følge opp hvem som deltok i aktiviteten ved å få tilgang til deltakerlister og dermed rette markedsføringstiltak mot disse. Det rettslige grunnlaget for sistnevnte behandling er en interesseavveining for å tilfredsstille Senergias berettigede interesse av å tilby Senergias tjenestetilbud til deltakerne. Deltakerlisten lagres for administrasjon og oppfølging i en periode på maksimalt tolv (12) måneder. Deltakerlisten kan i visse tilfeller også brukes som grunnlag i Senergias regnskapsrapportering av eventuell representasjon.

 

1.4  Medieproduksjon for markedsføring
Med formål om å markedsføre Senergia og spre kunnskap om Senergias virksomhet, kan Senergia behandle personopplysninger i form av bilder – både stillbilder, levende bilder og lydopptak. Denne behandlingen utføres med uttrykt og informert samtykke fra den registrerte. Behandlingen fortsetter så lenge samtykket ikke er trukket tilbake av den registrerte. Den registrerte har når som helst rett til å motsette seg denne behandlingen, og dermed tilbakekalle sitt samtykke.

 

1.5  Interaksjon på nettsiden
Når du besøker Senergias nettsider, kan informasjon fra nettleseren din både hentes og lagres. Dette skjer vanligvis i form av informasjonskapsler, som brukes for å optimere funksjonen og opplevelsen av nettsiden. Informasjonen består vanligvis av preferansene til besøkeren av nettsiden, samt informasjon om hvilken enhet besøket skjer fra. Det forekommer imidlertid ingen identifisering av den besøkende. Selv om ingen identifisering skjer, kreves det et uttrykt og informert samtykke fra den besøkende av nettsiden for at Senergia skal kunne benytte seg av informasjonskapsler. Hvis den registrerte har gitt et slikt samtykke, utgjør samtykket det rettslige grunnlaget for en slik behandling. Besøkeren av nettsiden har når som helst rett til å motsette seg denne behandlingen, og dermed tilbakekalle sitt samtykke.

 

 1. Hvor samles opplysningene inn fra?
  Navn og kontaktinformasjon fra registrerte samles inn både fra eksterne adressedatabaser og fra den registrerte selv.

 

 1. Overføring og utlevering av personopplysninger
  For å oppfylle formålet med Senergias behandling av de angitte personopplysningene som er angitt ovenfor, kan Senergia i visse tilfeller benytte seg av tjeneste- og systemleverandører innen IT som behandler personopplysninger på vegne av Senergia. Disse tjeneste- og systemleverandørene kan kun behandle personopplysninger i henhold til Senergias uttrykkelige instruksjoner og kan ikke bruke informasjonen til egne formål. De er også lov- og avtalemessig forpliktet til å implementere egnede tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak for å beskytte opplysningene.
  Senergia kan i visse tilfeller også utlevere personopplysninger til andre mottakere enn de som er nevnt ovenfor for å overholde gjeldende lover og forskrifter, en begjæring eller pålegg fra en autorisert domstol eller myndighet, samt for å tilfredsstille Senergias berettigede interesse av å fastslå, gjøre gjeldende og forsvare juridiske krav.
  Senergia kan også overføre personopplysninger til mottakere som befinner seg i land utenfor EU/EØS-området og som ikke har samme beskyttelsesnivå for personopplysninger som EU.

 

 1. Beskyttelse av personopplysninger
  Senergias målsetting er å beskytte personvernet og implementere alle nødvendige tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte personopplysningene og sikre at behandlingene skjer i samsvar med gjeldende personvernlovgivning samt interne retningslinjer, policyer og prosedyrer for håndtering av personopplysninger. Dette innebærer at bare de personene som trenger tilgang til opplysningene for å utføre sine arbeidsoppgaver, har tilgang til dem. En nærmere beskrivelse av Senergias sikkerhetstiltak fremgår av vedlagte underbilag.

 

 1. Den registrertes rettigheter

 

5.1  Rett til innsyn (såkalt registerutdrag)
Den registrerte har rett til å be om bekreftelse fra Senergia om hvorvidt Senergia behandler personopplysninger om den registrerte, og i så fall be om tilgang til personopplysningene i form av et såkalt registerutdrag.

 

5.2 Rett til retting
Hvis den registrerte mener at en opplysning knyttet til den registrerte er feilaktig eller ufullstendig, har den registrerte også rett til å be om retting.

 

5.3 Rett til å motsette seg behandling for direkte markedsføringsformål
Hvis det gjelder behandling av den registrertes personopplysninger for direkte markedsføringsformål, har den registrerte rett til å når som helst motsette seg og be om å bli avregistrert fra videre utsendelser fra Senergia ved å rapportere dette til Senergia, for eksempel ved å klikke på en avregistreringslenke i e-posten.

 

5.4 Rett til å motsette seg behandling basert på Senergias berettigede interesse
I tillegg til de ovennevnte rettighetene har den registrerte også, i den grad personvernlovgivningen tillater det, rett til å motsette seg behandlinger som er basert på Senergias berettigede interesse.  Senergia kan imidlertid fortsette å behandle den registrertes personopplysninger til tross for motstanden hvis Senergia har tvingende berettigede grunner for behandlingen som veier tyngre enn personvernet.

 

5.5 Rett til å be om begrensning eller sletting, alternativt rett til å motsette seg behandling og dataportabilitet.
Under visse omstendigheter har den registrerte også rett til å be om begrensning eller sletting av sine personopplysninger, eller rett til å motsette seg behandlingen. Under visse omstendigheter har den registrerte også rett til å få utlevert personopplysningene som gjelder den registrerte og er gitt til Senergia, i et strukturert, allment brukt og maskinlesbart format (dataportabilitet) for overføring til en annen behandlingsansvarlig.

 

 1. Kontaktperson ved spørsmål
  Hvis du har spørsmål om behandlingen av personopplysninger, ber vi deg kontakte Senergia på følgende e-postadresse: mikaela.sundberg@senergia.se.
  Den registrerte har også rett til å kontakte tilsynsmyndigheten (Datatilsynet) ved klager.

 

Education Template