Generelle vilkår

  1. Hvilke personopplysninger behandles og i hvilket formål, hva er det rettslige grunnlaget og hvor lenge lagres dataene?

 

1.1 Direkte markedsføring basert på en interesseavveining

For å gi direkte markedsføring av Senergias tjenestetilbud både til Senergias eksisterende og potensielle kunder, kan personopplysninger om kundenes representanter behandles av Senergia. Det rettslige grunnlaget for denne behandlingen er en interesseavveining for å tilfredsstille Senergias legitime interesse av å informere om og tilby ulike markedsaktiviteter til en utvalgt målgruppe i en begrenset periode og omfang. Opplysningene som kan behandles inkluderer arbeidsplassens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse, samt all informasjon om avdelingstilhørighet og stilling. Informasjonen og tilbudet kan gis via telefon, brev, e-post, SMS og/eller tilsvarende kommunikasjonskanaler. I tilfeller hvor det foreligger en oppdragsavtale mellom den registrerte arbeidsgiveren og Senergia, vil behandlingen foregå under avtaleforholdet og i tolv (12) måneder etter at avtaleforholdet har opphørt. Hvis et slikt avtaleforhold ikke eksisterer, vil personopplysninger bli behandlet i seks (6) måneder. Den registrerte har når som helst rett til å motsette seg denne behandlingen.

 

1.2 Direkte markedsføring basert på samtykke

Dersom Senergia ønsker å fortsette å behandle personopplysninger som tilhører representanter for potensielle og tidligere kunder for markedsføringsformål (mer enn 12 måneder etter avslutning av kontraktsforholdet), kreves det samtykke fra den registrerte etter seks måneder fra tidspunktet for innsamlingen. Hvis den registrerte har gitt et slikt samtykke, utgjør samtykket det rettslige grunnlaget for en slik behandling. Hvis de registrerte frivillig har gitt sine personopplysninger til et bestemt formål, og i forbindelse med dette har blitt informert om behandlingen, anses den registrerte å ha samtykket til behandlingen. Opplysningene som kan behandles er navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, arbeidssted og all informasjon om avdelingstilhørighet og stilling. Informasjon og tilbud om markedsføringsaktiviteter kan gis via telefon, brev, e-post, SMS og/eller tilsvarende kommunikasjonskanaler. Behandlingen vil fortsette så lenge samtykket ikke er trukket tilbake av den registrerte. Den registrerte har når som helst rett til å motsette seg denne behandlingen, og dermed tilbakekalle sitt samtykke.

 

1.3 Implementering av markedsføringsaktivitet

Hvis den registrerte er blitt kontaktet for å bli invitert til en markedsføringsaktivitet (arrangement, foredrag, seminar eller lignende) i henhold til beskrivelsene i avsnitt 1.1 eller 1.2 ovenfor, og den registrerte personen aktivt registrerer seg for aktiviteten, vil Senergia behandle personopplysninger i den grad som kreves for å utføre aktiviteten. Dette innebærer at Senergia vil behandle navn og kontaktinformasjon for å sende ut invitasjoner, deltakerlister og materiale før og etter aktiviteten. Hvis det blir servert måltider i forbindelse med aktiviteten, kan informasjon om spesialdietter være nødvendig å behandle. Det rettslige grunnlaget for denne behandlingen er at det er nødvendig for å kunne oppfylle Senergias forpliktelser knyttet til aktivitetsvarslinger (avtale inngått mellom deltakeren og Senergia). I tillegg kan Senergia, etter at aktiviteten er avsluttet, gjennom Senergias salgs- og markedsavdeling følge opp hvem som har deltatt i aktiviteten ved å få tilgang til deltakerlister og dermed rette markedsføringstiltak mot disse. Det rettslige grunnlaget for sistnevnte behandling er en interesseavveining for å tilfredsstille Senergias legitime interesse i å gi et direkte tilbud av Senergias tjenestetilbud til deltakerne. Deltakerlisten lagres for administrasjon og oppfølging i en periode som ikke overstiger tolv (12) måneder. Deltakerlisten kan også danne grunnlaget for Senergias regnskapsføring i relevante regnskapssammenhenger eller eventuell rapportering.

 

1.4 Medieproduksjon for markedsføring

For å markedsføre Senergia og spre kunnskap om Senergias virksomhet, kan Senergia behandle personopplysninger i form av bilder – både stillbilder, levende bilder og lydopptak. Denne behandlingen utføres med uttrykt og informert samtykke fra den registrerte. Behandlingen fortsetter så lenge samtykket ikke er trukket tilbake av den registrerte. Den registrerte har når som helst rett til å motsette seg denne behandlingen, og dermed tilbakekalle sitt samtykke.

 

1.5 Interaksjon på nettsiden

Når du besøker Senergias nettsider, kan informasjon fra nettleseren din både hentes og lagres. Dette skjer vanligvis i form av informasjonskapsler, som brukes for å optimere funksjonen og opplevelsen av nettsiden. Informasjonen består vanligvis av besøkeren av nettsidens preferanser og informasjon om enheten som besøket skjer fra. Det forekommer imidlertid ingen identifisering av den besøkende. Selv om ingen identifisering skjer, kreves det uttrykt og informert samtykke fra den besøkende av nettsiden for at Senergia skal kunne bruke informasjonskapsler. Dersom den besøkende av nettsiden har gitt et slikt samtykke, er samtykket det rettslige grunnlaget for en slik behandling. & nbsp; Besøkeren av nettsiden har når som helst rett til å motsette seg denne behandlingen, og dermed tilbakekalle sitt samtykke.

 

  1. Hvor kommer informasjonen fra?

Navn og kontaktopplysninger fra registrerte personer samles delvis fra eksterne adressekilder og delvis fra den registrerte personen selv.

 

  1. Overføring og utlevering av personopplysninger

For å oppfylle formålet med Senergias behandling av de angitte personopplysningene ovenfor, engasjerer Senergia, når det er nødvendig, IT-tjeneste- og systemleverandører som behandler personopplysninger på vegne av Senergia. Disse tjeneste- og systemleverandørene kan kun behandle personopplysninger i henhold til Senergias uttrykkelige instruksjoner og kan ikke bruke informasjonen til egne formål. De er også lov- og avtalemessig forpliktet til å implementere passende tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak for å beskytte dataene.

 

Senergia kan, når det er nødvendig, utlevere personopplysninger til andre mottakere enn de som er nevnt ovenfor for å overholde gjeldende lover og forskrifter, en begjæring eller pålegg fra en kompetent domstol eller myndighet for å: tilfredsstille Senergias legitime interesse av å etablere, hevde og forsvare rettslige krav.

 

Senergia kan også overføre personopplysninger til mottakere som befinner seg i land utenfor EU/EØS-området som ikke har samme beskyttelsesnivå for personopplysninger som EU.

 

  1. Beskyttelse av personopplysninger

Senergias mål er å beskytte personvernet og ta alle nødvendige tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte personopplysninger ved å sikre at behandlingen skjer i samsvar med gjeldende personvernlovgivning og interne retningslinjer, policyer og prosedyrer for håndtering av personlig informasjon.  Dette innebærer at bare de personene som trenger tilgang til opplysningene for å utføre sine oppgaver har tilgang til dem. En nærmere beskrivelse av Senergias sikkerhetstiltak finnes i vedlagte underbilag.

 

  1. Den registrertes rettigheter

 

5.1 Rett til innsyn (såkalt registerutdrag)

Den registrerte har rett til å be om bekreftelse fra Senergia om hvorvidt Senergia behandler personopplysninger om den registrerte, og i så fall be om tilgang til personopplysningene i form av et såkalt registerutdrag.

 

5.2 Rett til retting

Hvis den registrerte mener at en opplysning knyttet til den registrerte er feilaktig eller ufullstendig, har den registrerte også rett til å be om retting.

 

5.3 Rett til å motsette seg behandling for direkte markedsføringsformål

Hvis det gjelder behandling av den registrertes personopplysninger for direkte markedsføringsformål, har den registrerte rett til å når som helst motsette seg og be om å bli avregistrert fra videre utsendelser fra Senergia ved å rapportere dette til Senergia, for eksempel ved å klikke på en avregistreringslenke i e-posten.

 

5.4 Rett til å motsette seg behandling basert på Senergias legitime interesse

I tillegg til de ovennevnte rettighetene har den registrerte også, i den grad personvernlovgivningen tillater det, rett til å motsette seg behandlinger som er basert på Senergias legitime interesse.  Senergia kan imidlertid fortsette å behandle den registrertes personopplysninger selv om personen motsetter seg dette dersom Senergia har tvingende legitime grunner som veier tyngre enn personvernet.

 

5.5 Rett til å be om begrensning, sletting eller motsette seg behandling og dataportabilitet.

Under visse omstendigheter har den registrerte også rett til å be om begrensning eller sletting av sine personopplysninger, eller rett til å motsette seg behandlingen. Under visse omstendigheter har den registrerte også rett til å få utlevert personopplysningene som gjelder den registrerte, som han har gitt til Senergia, i et strukturert, allment brukt og maskinlesbart format (dataportabilitet) for overføring til en annen behandlingsansvarlig.

 

  1. Kontaktperson for spørsmål

 

Hvis du har spørsmål om behandlingen av personopplysninger, ber vi deg vennligst kontakte Senergia på følgende e-postadresse: rasmus.soderlund@senergia.se.

Den registrerte har også rett til å kontakte tilsynsmyndigheten (Datatilsynet) ved klager.

 

  1. Brukersporing

 

Vi bruker Leadoos brukersporing for å følge med på hvordan brukerne våre bruker nettsidene våre, og kombinerer denne informasjonen med brukerinformasjon som blant annet samles opp via chatteinteraksjoner. Leadoo bruker e-tag-sporing som teknisk sett er forskjellig fra informasjonskapselsporing, men som er omfattet av samme lovgivning. Du kan lese Leadoo Marketing Technologies Ltd sin personvernerklæring (https://leadoo.com/privacy-policy/) for mer informasjon om hvilken informasjon som lagres og hvilke rettigheter du har. Leadoo fungerer som en databehandler (Processor), mens vi selv er behandlingsansvarlig (Controller) i GDPR-termer. Du kan avslutte sporingen ved å tømme nettleserens hurtigbuffer. For mer informasjon om Leadoo sin GDPR-policy, kan du se https://leadoo.com/privacy-policy-processor/.

Education Template